เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ - ศาลปกครองสูงสุด

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ - ศาลปกครองสูงสุด

“ในหลวง” ทรงแนะตุลาการฯยึด รธน.เป็นหลักเพื่อให้ ปท.ดำเนินไปได้ดี

ผู้จัดการออนไลน์ 11 มิ.ย.51

“ในหลวง”พระราชทานวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯก่อนรับหน้าที่ทรงเน้นย้ำให้ตุลาการฯปฏิบัติหน้าที่ให้ได้อย่างที่ปฏิญาณตนเพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นหลักของการปกครองในประเทศถ้ามีหลัก-การปกครอง-บุคคล ที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักประเทศก็จะดำเนินไปได้ดี      
       คลิกที่นี่ เพื่อฟัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
      
      
คลิกที่นี่ เพื่อฟัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
      
       วันนี้(11 มิถุนายน) เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญนำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสนิท จรอนันต์ และนายนภดล ช.สรพงษ์รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
      
       โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอให้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากอคติเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
      
       “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังเหล่าผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวปฏิญาณตนซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องพยายามที่จะปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในประเทศเพราะว่าถ้ามีหลักที่ดีในการปกครอง ก็ถือว่าการปกครองจะเป็นไปด้วยดีก็ดีที่ท่านได้ปฏิญาณตน ก็ขอให้ท่านทำตามคำปฏิญาณนี้ให้เคร่งครัดที่สุดเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นหลักของการปกครองในประเทศ ซึ่งถ้ามีหลักในการปกครองและมีบุคคลที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักนี้ก็เชื่อว่าประเทศก็จะดำเนินงานไปได้ดีก็ขอให้ท่านได้พยายามที่จะปฏิบัติตามที่ได้ปฏิญาณไว้เพื่อความเจริญของประเทศเพราะว่าถ้าประเทศมีบุคคลซึ่งเชื่อว่าท่านก็คงจะทำตามที่ต้องการตามที่ได้ปฏิญาณ มีหลักที่ดีแล้ว ประเทศก็จะไม่มีความเดือดร้อนก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามที่ได้ปฏิญาณ”
      
       จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอักขราทร จุฬารัตนประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นางสาวพรทิพย์ ทองดีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
      
       ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด ว่ามีความสำคัญมากต่อความมั่นคงและการปกครองบ้านเมืองโดยทรงขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ปฏิญาณเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้เล่าเรียนมาหน้าที่ที่จะปฏิบัติ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้พระปรมาภิไธยด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต จึงจะบังเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นผลดีต่อบ้านเมือง ถ้าคนไม่ดีจะทำให้บ้านเมืองเสียหาย
      
      
"... ได้ให้ความรับผิดชอบถ้าท่านทำไม่ดีหมายความว่าองค์พระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ดี ก่อนหน้านี้วุ่นวายอย่าให้วุ่นวายต่อไป เพราะว่าการทำอะไรถ้าไม่ทำตรงตามคำปฏิญาณนั้นก็จะยุ่ง ก็ยุ่งมาแล้วฉะนั้นขอให้ท่านเข้มงวดและเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการปฏิบัติในพระปรมาภิไธยคำนี้แปลว่า พระเจ้าอยู่หัวทำอะไร ท่านทำอย่างนั้นซึ่งถ้าท่านไม่ทำก็ไม่รู้จะเกิดเรื่องอะไร เป็นอย่างไรท่านก็ได้เห็นแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ทำ ไม่ช่วยไม่ช่วยกันทำ"
      
       "ฉะนั้นก็ขอให้ท่านช่วยกันทำตามความสามารถที่ท่านมี ซึ่งไม่ใช่ง่ายๆ แต่ก็ขอให้ท่านทำ เพราะว่าถ้าไม่ทำไม่ใช่ท่าน 4-5 คนจะเดือดร้อน แต่ว่าจะเป็นหลายล้านคนซึ่งประกอบเป็นบ้านเมืองที่เดือดร้อน เดือดร้อนกันทุกคนถ้าเดือดร้อนแล้วเราก็ได้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นมา ผลไม่ดีนี้ บ้านเมืองจะพังซึ่งพังมาแล้วและจะพังอีก แต่ท่านผู้ที่ทำหน้าที่ศาลปกครองได้ช่วยกันปกครอง ไม่ทราบว่าท่านมีความลำบากอะไรก็ขอให้ทำให้สำเร็จโดยผ่านพ้นความลำบาก บนการปกครองที่ล่มจม ขอให้การปกครองไม่ล่มจมการปกครองไปโดยดีต่อไป"
      
       "ท่านมีความรู้โดยศึกษามาแล้วว่าจะทำอะไร อย่างใด ก็ขอให้ท่านทำสำเร็จเพราะว่าสี่ห้าคนที่ท่านแสดงตัวออกมาจะทำให้จำนวนล้านคนเป็นล้านคนที่จะเดือดร้อนถ้าทำไม่สำเร็จ ก็ขอให้ท่านทำสำเร็จก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ท่านต้องใช้เครื่องมือความรู้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ท่านจะมีความภูมิใจและพระมหากษัตริย์จะภูมิใจเหมือนกันหากทำไม่สำเร็จงานของกษัตริย์ก็จะล่มจมขอให้ท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานคนเป็นล้านคนจะมีความภูมิใจที่เจ้าหน้าที่ทำงานสำเร็จจะทำให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า เป็นผลดีสำหรับส่วนรวม"

"ในหลวง"ทรงบอกศาลปค. บ้านเมืองจะพัง "ซึ่งพังมาแล้วและจะพังอีก"

เห็นแล้วว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้น ช่วยปกครอง-ตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่สำเร็จคนเป็นล้านเดือดร้อน

มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11051

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทตุลาการศาล รธน.-ศาล ปค.สูงสุดตรัสท่านเห็นแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ทำหรือท่านไม่ช่วยทำ เพราะว่าถ้าไม่ทำ ไม่ใช่ท่าน 4-5 คนจะเดือดร้อนแต่จะเดือดร้อนกันทุกคน ผลไม่ดีเกิดขึ้น บ้านเมืองจะพัง ซึ่งพังมาแล้วและจะพังอีก ผู้มีหน้าที่ปกครองจะต้องช่วยกันปกครอง ขอให้การปกครองไม่ล่มจม


          เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 11 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชัช ชลวรประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คนเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า"ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวปฏิญาณถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุด เพราะรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสำคัญมากในประเทศถ้ามีหลักที่ดีในการปกครอง ก็เชื่อว่าการปกครองจะเป็นไปได้ด้วยดีขอให้ท่านทำตามคำปฏิญาณให้เคร่งครัดที่สุดเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นหลักการปกครองในประเทศ ถ้ามีหลักการปกครองและมีบุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนี้เชื่อว่าประเทศจะดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ถ้าประเทศมีพวกท่านเชื่อว่าคงทำที่ต้องการได้ ถ้ามีหลักที่ดี ประเทศก็จะไม่มีความเดือดร้อนผู้ที่ปฏิบัติตามหลักรัฐธรรมนูญก็ทำให้ประเทศดำเนินไปได้ด้วยดีขอให้สามารถทำตามคำปฏิญาณโดยเคร่งครัดเพื่อความมั่นคงของประเทศและประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้"

         ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองสูงสุด 4 คน เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้ พระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า "ถ้าท่านทำไม่ดีหมายความว่า พระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ดี ก่อนหน้านี้วุ่นวายอย่าให้วุ่นวายต่อไป การทำอะไรถ้าไม่ทำตรงตามคำปฏิญาณก็จะยุ่ง ฉะนั้นขอให้ท่านเข้มงวดและเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานภายใต้พระปรมาภิไธยคำนี้แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวทำอะไร ท่านทำอย่างนั้นถ้าท่านไม่ทำตามความสามารถ ท่านจะเดือดร้อนท่านเห็นแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ทำ หรือท่านไม่ช่วยทำไม่ใช่ท่าน 4-5 คนจะเดือดร้อน แต่จะเดือดร้อนกันทุกคน ถ้าเดือดร้อนแล้วเราจะได้ผลที่ไม่ดี ผลไม่ดีนี้ บ้านเมืองจะพัง ซึ่งพังมาแล้ว และจะพังอีกแต่ท่านผู้ที่ทำหน้าที่ศาลปกครอง ได้ช่วยกันปกครองไม่ว่าท่านมีความลำบากอะไรก็ขอให้ทำให้สำเร็จโดยผ่านพ้นความลำบากบนการปกครองที่ล่มจม ขอให้การปกครองไม่ล่มจม การปกครองไปโดยดีต่อไปท่านมีความรู้โดยศึกษามาแล้วว่าจะทำอะไรอย่างไรจำนวนคนเป็นล้านคนที่จะเดือดร้อน หากทำไม่สำเร็จจึงขอให้ท่านประสบความสำเร็จ

          ท่านต้องใช้เครื่องมือความรู้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ท่านจะมีความภูมิใจและพระมหากษัตริย์จะภูมิใจเหมือนกันหากทำไม่สำเร็จงานของกษัตริย์ก็จะล่มจมขอให้ท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานคนเป็นล้านคนจะมีความภูมิใจที่เจ้าหน้าที่ทำงานสำเร็จจะทำให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า เป็นผลดีสำหรับส่วนรวม"

         นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า หลังจากเข้าถวายสัตย์ฯแล้วจะปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีในวันที่ 12 มิถุนายนโดยจะต้องรับโอนสำนวนคดีที่ค้างจากชุดเดิมมาพิจารณาทั้งหมดรวมทั้งสำนวนคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายไชยา สะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่